World Research Day

Czy może istnieć świat bez danych?

Dlaczego trzeba dołączać do lokalnych stowarzyszeń badawczych

posterNie wszyscy być może znają angielskie pojęcie „peak oil”, które oznacza teoretyczny moment, gdy nastąpi maksymalny poziom wydobycia ropy naftowej na naszej planecie, po czym zacznie on nieodwołalnie i ostatecznie spadać. Według najnowszych przewidywań moment nastąpi gdzieś między rokiem 2020 a 2030. Co się wtedy stanie? Prognozy są rozbieżne, ale jeśli świat się na to nie przygotuje, może to oznaczać koniec podróży lotniczych i poważną zapaść transportu publicznego, wskutek czego całe przedmieścia mogą przekształcić się w slumsy, a cały świat stanie w obliczu poważnych problemów. W 1960 r. powstała Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), której celem było przedłużenie i zabezpieczenie wykorzystania i rozwoju tego ważnego paliwa kopalnego oraz zapobieganie opisanym wyżej scenariuszom.

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Badań (International Research Day), ale co wspólnego z badaniami i wiedzą ma „szczytowy poziom” wydobycia ropy naftowej? Już od ponad dekady w obiegu funkcjonuje analogia mówiąca o tym, że nową „ropą naftową” są dane, przy czym należy zauważyć, że jest ona całkiem trafna. Podobnie jak węglowodory są siłą napędową naszego transportu, infrastruktury i energetyki, tak dane są siłą napędową potrzeb informacyjnych i decyzyjnych w przedsiębiorstwach, społeczeństwach i rządach poszczególnych państw. Zarówno ropa, jak i dane są na swój sposób niezastąpione i obie te rzeczy uznajemy za oczywiste. To, co zyskujemy dzięki ropie naftowej i danym, jest dla wielu osób niewidoczne w ich codziennym życiu. I tak jak OPEC powstał, aby przedłużyć i zabezpieczyć wykorzystanie ropy naftowej i rozwój tej branży, tak samo nie powinniśmy zapominać o inwestowaniu w stowarzyszenia, które odgrywają kluczową rolę dla trwania i zabezpieczania danych – ich wykorzystania i rozwoju. Takimi stowarzyszeniami są niewątpliwie lokalne stowarzyszenia branży badawczej.

Za każdym razem, kiedy słyszę, że dane są „nową ropą naftową”, wyobrażam sobie świat, w którym – na zasadzie analogii do ropy – przestano gromadzić dane. I nie myślę po prostu samolubnie o tym, że wszystkie osoby pracujące w naszej branży straciłyby pracę. Łatwo sobie bowiem wyobrazić poważniejsze i dalej idące społeczne skutki zniknięcia danych. Na szczęście istnieje wiele stowarzyszeń – krajowych, regionalnych i globalnych, które wkładają wiele wysiłku w to, aby propagować i rozwijać stosowanie danych w sposób otwarty, uczciwy i rzetelny oraz bronić nas przed takimi scenariuszami jak te opisane niżej.

Gdyby zniknęły dane, ucierpiałyby usługi publiczne, ponieważ władze nie miałyby pojęcia, komu i w jaki sposób udzielać świadczeń. Brak danych mógłby doprowadzić do chaosu w dziedzinach takich jak transport publiczny, usługi socjalne, polityka publiczna i wiele innych. Bez badania opinii publicznej rządy poszczególnych krajów nie musiałyby uwzględniać poglądów obywateli, a w czasie kampanii wyborczych kwitłaby propaganda i szerzyłyby się fałszywe wiadomości, ponieważ nie byłoby sposobów na ich zweryfikowanie.

Przedsiębiorstwa wprowadzałyby na rynek produkty opracowane na zasadzie zgadywania – bez wiedzy o tym, jak się sprawdzą na rynku, a reklama byłaby wypuszczana w eter przez agencje reklamowe bazujące wyłącznie na własnym intuicyjnym rozumieniu potrzeb grup docelowych.

Świat bez danych byłby światem marnotrawstwa. Z ekonomicznego punktu widzenia znaleźlibyśmy się z powrotem w XIX wieku. Rządy państw, przedsiębiorstwa i organizacje dobroczynne traciłyby pieniądze z powodu nietrafionych produktów i usług. Bankructwa przedsiębiorstw pociągałyby za sobą utratę miejsc pracy, co doprowadziłoby do recesji i pogłębienia się przepaści między bogatymi i biednymi.

Wszystko to brzmi dość dramatycznie, ale na szczęście istnieje jednak różnica między wydobyciem ropy naftowej a gromadzeniem danych. O ile ropa naftowa to zasób ograniczony, o tyle dane nigdy się nie skończą, dopóki ludzkość będzie wykazywać zachowania i postawy, które poddają się obserwacji. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba podejmowania decyzji dotyczących produktów, usług czy kierunków polityki publicznej, istnieje również zapotrzebowanie na dane i wiedzę.

Mimo iż – w przeciwieństwie do zasobów ropy – dane nie mogą „wyschnąć”, nie oznacza to jednak, że nie ma w tej sferze żadnych niebezpieczeństw. Niemal co tydzień dochodzi do kolejnego naruszenia poufności danych, a setki milionów ludzi co roku padają ofiarą złych praktyk w zakresie gromadzenia i przechowywania danych. Takie naruszenia niosą poważniejsze konsekwencje niż tylko drobne osłabienie zaufania wśród konsumentów. Moim zdaniem „szczytowy punkt” w zakresie gromadzenia danych nastąpi wtedy, gdy gromadzenie i przechowywanie danych stanie się na tyle nieetyczne i utajnione, że zaistnieje potrzeba wprowadzenia ustaw zakazujących gromadzenia danych, aby chronić osoby fizyczne. Inny negatywny scenariusz nastąpiłby wtedy, gdyby rządy państw przejęły całkowitą kontrolę nad danymi i wykorzystywały je według własnego uznania, aby kontrolować społeczeństwo i kierować jego zachowaniami.

Istnieją na szczęście sposoby, aby zabezpieczyć się przed takimi scenariuszami. Najprostszą i najważniejszą rzeczą, którą dla ochrony danych mogą zrobić osoby zawodowo zajmujące się danymi i wiedzą, bez względu na przyszłe scenariusze, jest przystąpienie do stowarzyszenia branżowego. Członkostwo w stowarzyszeniu to nie tylko świetny sposób na dzielenie się wiedzą, uczenie się i budowanie sieci kontaktów. Wiele stowarzyszeń posiada kodeksy i wytyczne, które wykraczają poza podstawowe wymogi prawne, promują zasady uczciwego i przejrzystego wykorzystywania danych oraz zapewniają uczestnikom badań jasne, etyczne i wiarygodne zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych. Ponadto wiele stowarzyszeń pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi organami ustawodawczymi, aby głos badaczy był słyszalny w procesie tworzenia przepisów o ochronie danych. Mówiąc prościej – im więcej badaczy zapisze się do stowarzyszeń branżowych, tym większa będzie wiarygodność tych stowarzyszeń wobec twórców prawa, tym większą rolę stowarzyszenia będą mogły odgrywać na swoim obszarze i tym lepsza będzie renoma naszej branży i zawodu na świecie.

Zachęcam więc, aby w Międzynarodowym Dniu Badań poświęcić chwilę na refleksję i wyobrazić sobie, co by się stało, gdybyśmy kiedykolwiek osiągnęli „szczytowy poziom” w zakresie gromadzenia danych i wiedzy, a osoby, które nie są jeszcze członkami stowarzyszenia branżowego, serdecznie zachęcamy, aby przystąpiły do niego już dziś.

Joaquim Bretcha
President Esomar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biała Księga Baranży Badawczej

OFBOR dołączył do inicjatywy Dialogu Branżowego, celem którego jest ustalenie najlepszych standardów przetargowych i zakupowych w zakresie badań rynku i opinii publicznej. Więcej informacji o inicjatywie znajduje sie na stronie projektu:  Dialog Branżowy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak zmienili się Polacy

Agencje badania opinii i rynku od ponad dwóch dekad przyglądają się zmieniającym się nastrojom Polaków. Okazuje się, że w tym czasie bardzo wiele naszych postaw uległo zasadniczym przemianom. Organizacja Firma Badania Opinii i Rynku z okazji obchodzonego w tym roku dwudziestolecia, dokonała autorskiego wyboru zgromadzonych w tym czasie danych, pokazujących ewolucję nastrojów i zwyczajów zakupowych.

To tylko mały wycinek wielkiej zmiany jaką obserwujemy od lat 90tych. Zmienili się konsumenci, zmieniło się otoczenie, w którym funkcjonujemy, zmieniły się także badania. Przygotowaliśmy cykl kilku infografik, które zestawiają znaczące i często zaskakujące zmiany. Składają się one na obraz fascynującej transformacji, której jesteśmy świadkami. Dla nas jest to szczególna perspektywa, ponieważ od dwudziestu lat OFBOR stoi na straży wiarygodności badań opinii i rynku. To dzięki badaniom, które certyfikujemy, zapadają najważniejsze strategiczne decyzje w biznesie i administracji publicznej. To dla nas zaszczyt, ale także ogromne zobowiązanie. To także okazja do przypomnienia decydentom, że badać warto i warto robić to z certyfikowanymi agencjami, dającymi rękojmię wiarygodności wyników. – mówi Agnieszka Sora, prezes Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

Pretekstem do analizy minionych 20 lat jest obchodzona w tym roku rocznica powstania Organizacji Firm badania Opinii i Rynku – jedynego w Polsce organu stojącego na straży wiarygodności badań społecznych i konsumenckich. OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich.

Jak zmieniali sie Polacy 1

 

Informacja prasowa do pobrania       Infografika do pobrania jpg       Infografika do pobrania pdf   

 

Kontakt: Tomasz Sławiński

Biuro Zarządu OFBOR

tel. 22 648 45 17


 

 

Komunikat Zarządu OFBOR w sprawie wyboru firmy do audytu panelu telemetrycznego AGB Nielsen

 

Zarząd OFBOR, odnosząc się do decyzji TVP SA o wyborze wykonawcy audytu pomiaru telemetrycznego firmy AGB Nielsen, informuje, iż w jego odczuciu zarówno proces wyłaniania, jak i sama wskazana kandydatura audytora, budzą głęboką troskę o jakość końcowego efektu jego pracy.

Zarząd OFBOR pragnie zwrócić uwagę, iż powierzenie realizacji tego typu usługi firmie Sadren obarczone może być ryzykiem. Firma Sadren, mimo swej bogatej wiedzy na innych polach, na polu audytu jakości i weryfikacji metodologicznego zaplecza pomiarów telemetrycznych nie posiada żadnego doświadczenia, co może prowadzić do przyszłego kwestionowania wyników audytu i otwierać pole do dyskusji na temat zastosowanej metodologii.

Aby wydać wiarygodną i uczciwą ocenę stosowanej metodologii należy dysponować wieloletnim doświadczeniem płynącym z udokumentowanego uczestnictwa w podobnych projektach na przestrzeni dłuższego czasu. Tylko takie zaplecze intelektualne, refleksja płynąca z innych podobnych projektów, poparta własną wypracowaną procedurą audytoryjną, pozwala na odpowiedzialne formułowanie wniosków pokontrolnych.

W opinii zarządu OFBOR takim potencjałem wiedzy specjalistycznej nie dysponuje obecnie żadna działająca na polskim rynku firma, w tym firma Sadren.

Na świecie istnieje zaledwie kilka wyspecjalizowanych w tym zakresie firm dysponujących niezbędną wiedzą.

Jednocześnie zarząd OFBOR pragnie podkreślić, iż podstawowym celem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku jest stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Najważniejszym dorobkiem OFBOR w tym zakresie jest funkcjonujący od ponad 15 lat Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), promujący standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej, a także Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI). Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR. Certyfikaty PKJPA i PKJBI przyznawane są na podstawie wyników corocznego, niezależnego audytu procedur stosowanych przez agencje badawcze.

Z tych też powodów zarząd OFBOR czuje się upoważniony i zobowiązany do podniesienia powyższych wątpliwości wobec wyboru firmy Sadren, jako audytora pomiaru telemetrycznego firmy AGB Nielsen.

Więcej informacji na temat regulacji OFBOR znajduje się na stronie www.ofbor.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co o badaniach myślą Polacy

Niedawno zakończony projekt badawczy Organizacji Firm Badania Opinii i Rynki oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii wskazuje, że wyniki badań społecznych i rynkowych są jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o Polsce i Polakach, a zaufanie do badań jest większe niż do mediów.

Źródła Wiedzy to projekt badawczy zrealizowany w połowie 2017 r. przez PTBRiO i OFBOR przy wsparciu Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan. Badanie miało hybrydowy charakter i zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków (GfK i IPSOS, N=2019) oraz na próbie firm. 

Jednym z najważniejszych odkryć naszego projektu jest to, że wyniki badań są traktowane jako najbardziej obiektywne źródło informacji funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Za godne zaufania uznaje je 63% Polaków. W odniesieniu do programów informacyjnych w mediach komercyjnych ten odsetek wynosi 56%, w mediach publicznych 55%, informacji na Facebooku 51%, a komentarzy zamieszczanych w Internecie 46%.” mówiAnna Karczmarczuk, członek zarządu OFBOR, reprezentująca Radę Badania.

Raport Źródła Wiedzy wskazuje, że Polacy postrzegają badania nie tylko w wymiarze zaufania, ale także użyteczności i sprawczości. Wg jego wyników co drugi Polak uwzględnia wyniki badań dokonując decyzji zakupowych, a prawie trzech na czterech Polaków jest przekonanych, że firmy zlecają badania aby ich produkty i usługi były jak najlepiej przystosowane do potrzeb konsumentów. Uważamy także, że dostęp do wyników rzetelnych badań jest istotnym komponentem demokracji (77%), a same badania są ważnym źródłem wiedzy o Polsce i Polakach (57%). Blisko 60% respondentów deklaruje, że opinie wyrażane w badaniach to sposób w jaki obywatele mogą wpływać na rządzących. Autorzy projektu zapytali także, czy warto brać udział w badaniach, na co pozytywnej odpowiedzi udzieliło 66% badanych.

Za stronę merytoryczną badania odpowiadała Rada Programowa, w skład której weszło dziewięciu ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze: Anna Karczmarczuk (OFBOR/Ipsos), Adam Polasz (PTBRiO/ONE ELEVEN), Mikołaj Cześnik (Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS), Tomasz Dulinicz (Smartscope), Radosław Kucko (Interia), Jan Zając (Sotrender), Agata Wiszniewska (EEI), Arkadiusz Wódkowski (ABM), Rafał Zacłona (Harvard Business Review Polska)

Organizatorami badania Źródła Wiedzy była obchodząca w tym roku dwudziestolecie istnienia Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl). Projekt powstał przy współpracy Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan oraz wsparciu firm GfK, Ipsos oraz Webankieta. 

Więcej informacji na www.zrodlawiedzy.pl

 

Informacja prasowa do pobrania

Infografika do pobrania jpg

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nowi członkowie we władzach OFBOR

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku w dniu 22 lutego 2018 r. wybrało nowych członków władz OFBOR.

Do zarządu dołączyli: Krzysztof Kruszewski (Kantar Insights), Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia) oraz Szymon Mordasiewicz (Nielsen). Anna Karczmarczuk (IPSOS) została wybrana na drugą kadencję. Agnieszka Sora (GfK Polonia) kontynuuje kadencję Prezesa Zarządu Organizacji oraz Alina Lempa (IQS) Członka Zarządu OFBOR.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczyna pracę w zwiększonym, 6 osobowym, składzie: Izabella Anuszewska (Kantar Millward Brown), Jan Garlicki (Indicator), Włodzimierz Daab (4P Research Mix), Elżbieta Gorajewska (AGB Nielsen), oraz kontynuujące kadencję Dorota Jerzak (BSM) i Renata Osiennik (Nielsen).

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej to: Irena Łukaszewska (GfK Polonia), Krzysztof Siekierski (Kantar TNS), Małgorzata Walczak-Gomuła (ASM) oraz nowo wybrany Sebastian Starzyński  (ABR Sesta).

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongres Badaczy | Consumer Intelligence

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Kongresie Badaczy Rynku i Opinii, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Warszawie.

Szczegóły programu kongresowego oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.kongresbadaczy.pl

 

 Kongres niebo male

 


Przychody agencji badawczych w 2017 r.

Infografika przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).  
Podana w zestawieniu, szacowana wartość całego rynku, została opracowana przez PTBRiO i zawiera m.in. dane pochodzące z corocznego badania przeprowadzonego przez PTBRiO dla ESOMAR.

 rynek badan2017

 

infografika do pobrania jpg

infografika do pobrania pdf

 


 

 

 

 

Przychody agencji badawczych w 2016 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).

firma sprzedaż 2016 (mln zł) różnica w stosunku do 2015 roku
Grupa Nielsen 170,9 0%*
Kantar Insights 141,8 -16,4%**
GfK Polonia 97,8 14,9%
IPSOS 56,9 2,0%
IQS 25,5 16,5%
PEX PharmaSequence 18,0 -***
PBS 16,6 -50,9% *
ARC Rynek i Opinia 10,8 4,1%
4P research mix 10,2 19,1%
ABR SESTA 6,2 8,8%
Fundacja CBOS 1,8 -50,5%
Razem 556,5 -4,7%
     
Kapitał polski* 71,2 -15,3%
Kapitał zagraniczny* 467,4 -2,9%

 

* wartości przychodów PBS i Grupy Nielsen - estymacja PTBRiO

** łączne przychody spółek Kantar Millward Brown i Kantar TNS

*** W 2016 r. nastąpiło połączenie spółek PharmaExpert i Sequence. Brak pełnych danych finansowych firm za 2015 i 2016 r. uniemożliwia obliczenie poziomu wzrostu przychodów PEX PharmaSequence za 2016 r.


dialog

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________