Organizacja

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) powstała w 1997 r. i jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce.

OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie - przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR - OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wykorzystująca w tym celu niezależny Sąd Arbitrażowy.

Istotnym zadaniem OFBOR jest reprezentowanie interesów branży badawczej wobec instytucji władz publicznych i prawa. Szczególnie ważny jest udział w charakterze konsultanta w procesach tworzenia prawa i jego interpretacji w odniesieniu do wszystkich dziedzin życia społecznego i ekonomii, mających wpływ na prowadzenie badań. Normy prawa europejskiego zobowiązują państwa członkowskie i Komisję Europejską do wspierania stowarzyszeń zawodowych w ich wysiłkach na rzecz opracowania i stosowania kodeksów postępowania w tych dziedzinach. Pierwsze działania OFBOR w tej roli dotyczyły skutków nowego prawa o ochronie danych osobowych . Kolejne dotyczą Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Wierzymy, że formułowanie i przestrzeganie przez badaczy opinii i rynku własnych uregulowań chroniących uzasadnione interesy uczestników procesu badawczego, tworzy podstawy zaufania do działalności badawczej ze strony naszych Klientów oraz ogółu społeczeństwa. Zapraszamy firmy badawcze do przystąpienia do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz udziału w jej pracach. Zachęcamy też wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do kontaktu z OFBOR.

STATUT został przyjęty w dniu 14 maja 1997 r. przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku z późniejszymi zmianami w brzmieniu nadanym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 31 maja 1999 r.

pdfPobierz statut OFBOR 

Władze

Agnieszka Sora ponownie prezesem OFBOR

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) wybrało Agnieszkę Sorę prezesem zarządu organizacji na drugą kadencję.
Agnieszka Sora od ponad 20 lat zarządza instytutem GfK Polonia, od 2014 roku pełni rolę Sub Regional Managera Eastern Europe w Grupie GfK, jest także członkiem ESOMAR Disciplinary Committe.

Profesjonalizm, wiedza i uczciwość to wartości, którym hołduję w biznesie od ponad ćwierć wieku. Są to także wartości, które promuje OFBOR, dlatego cieszę się, że będę miała przyjemność kontynuować kierowanie pracami organizacji w nadchodzącej kadencji, szczególnie, że jestem zaangażowana w jej funkcjonowanie od momentu powstania w latach dziewięćdziesiątych. Lista zadań postawionych przed nowym zarządem organizacji jest długa, począwszy od aktualizacji naszych programów akredytacyjnych, poprzez szkolenia dla członków i promocję certyfikowanych badań, jako sprawdzonego źródła wiedzy dla biznesu. OFBOR ma jednak zdefiniowaną strategię działania i wiele lat doświadczeń, dlatego jestem spokojna o ich realizację – mówi Agnieszka Sora.

Do zarządu OFBOR dołączyła także Karolina Zajdel-Pawlak (dyrektor Zarządzająca AC Nielsen), wybrana przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Natomiast Alina Lempa (Prezes Zarządu IQS) została wybrana na członka zarządu na drugą kadencję.

OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich. Do organizacji należy 18 wiodących agencji badawczych. Najważniejszym dorobkiem OFBOR jest istniejący od 16 lat program PKJPA, będący jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie samoregulacji badawczych. www.ofbor.pl

Zarząd

sora
Agnieszka Sora
Prezes Zarządu
(Dyrektor Zarządzająca, GfK Polonia Sp. z .o.o.)
tel. +48 22 434 10 10

Delebis Maciej

Maciej Delebis
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, PBS Spółka z o.o.)
tel. +48 58 550 60 70

olszewska d
Krzysztof Kruszewski
Członek Zarządu
(Managing Director Poland, Kantar Insights)
tel. +48 22 545 2000

lempa alina

Alina Lempa

Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, Grupa IQS)
tel. +48 22 592 63 00

image001
Łukasz Mazurkiewicz
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, ARC Rynek i Opinia)
tel. +48 22 584 85 00

karolina
Karolina Zajdel-Pawlak
Członek Zarządu
(Managing Director, Nielsen BUY Poland)
tel. +48 22 338 73 00

 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej:

Jan Garlicki - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
(Indicator, tel. +48 22 595 15 95)

Izabella Anuszewska - Członek Komisji
(Kantar Polska, tel. +48 22 545 20 00)

Marcin Głowacki - Członek Komisji
(Pracownia Badawcza BSM , tel. +48 22 696 29 76)

Andrzej Ludek - Członek Komisji
(Almares Instytut Doradztwa i Badań Rynku Sp. z o.o., tel. +48 22 621 82 18)

Mirosława Grabowska - Członek Komisji
(Fundacja CBOS, tel. +48 22 628 37 04)

 

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Gorajewska - Członek Komisji
(AGB Nielsen, tel. +48 22 864 31 90)

Anna Karczmarczuk - Członek Komisji
(IPSOS Polska, tel. +48 22 448 77 00)

Renata Osiennik - Członek Komisji
(Nielsen, tel. +48 22 338 73 00)

Maciej Siejewicz - Członek Komisji
(GfK Polonia, tel. +48 22 434 10 10)

 

gora

Audyty

Przychody agencji badawczych w 2017 r.

Infografika przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).  
Podana w zestawieniu, szacowana wartość całego rynku, została opracowana przez PTBRiO i zawiera m.in. dane pochodzące z corocznego badania przeprowadzonego przez PTBRiO dla ESOMAR.

 rynek badan2017

 

infografika do pobrania jpg

infografika do pobrania pdf

 


Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) skupiająca obecnie 20 największych firm badawczych na polskim rynku, zapoczątkowała w 2000 roku audyt finansowy branży badań marketingowych w Polsce. Audyt ten jest corocznie przeprowadzany, przez wyselekcjonowanego przez Zarząd OFBOR niezależnego audytora, wg jednolitego standardu. Zapewnia to wiarygodność danych, ich porównywalność oraz pewność, że podawane obroty uwzględniają przepływy pieniężne między podmiotami zależnymi w ramach jednej grupy kapitałowej i pochodzą rzeczywiście z działalności badawczej. W audycie finansowym biorą udział także firmy niezrzeszone w OFBOR.

rynek2015

 
gora

Członkowie OFBOR

4p1 nielsen almares arc asm icm indicator cbos gfk imas ipsos iqs kantar mareco nielsen pbs 
 
gora

Wytyczne dla firm ubiegających się o członkostwo w OFBOR:

§12. (Nabycie członkostwa)

 1. Ubiegający się o członkostwo w Związku (kandydat) winien złożyć oświadczenie woli w formie określanej przez zarząd. Zalecana jest aplikacja zawierająca informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków członkostwa w OFBOR zawarte w § 10 pkt 1-5 statutu, w tym: Ad pkt 1,2

  Wymagane kopie następujących dokumentów:

  • NIP, Regon, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i historia finansowa dla ostatnich 3 lat, chyba, że firma funkcjonuje krócej (bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok) – odpowiednio dla formy prawnej podmiotu gospodarczego

  Ad pkt 3

  • Oświadczenie cywilne potwierdzające posiadanie odpowiednich podstaw organizacyjnych i finansowych dla prowadzenia profesjonalnej działalności badawczej oraz dla zachowania jej ciągłości
  • Prezentacja firmy zawierająca następujące informacje: nazwa i opis firmy, liczba lat istnienia firmy na rynku w zgłaszanym formacie, obrót tytułem prowadzonej działalności badawczej, przedmiot & szczegółowy zakres usług, doświadczenie zespołu, przestrzegane standardy jakości, posiadane certyfikaty np. PKJPA, klienci, inne informacje, które mogą pomóc w procesie weryfikacyjnym

  Ad pkt 4

  • Referencje Klientów, innych firm badawczych, instytucji naukowych lub towarzystw związanych z badaniami rynku i opinii publicznej, autorytetów w branży – minimum 2 referencje

  Ad pkt 5

  • Oświadczenie przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania firmy o liczbie członków Esomar i oświadczenie, ze firma przyjmuje za obowiązujące w prowadzonej działalności badawczej zalecenia „Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych” Międzynarodowej Izby handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR).
 2. Na podstawie złożonej aplikacji i spotkania z przedstawicielami aplikującej firmy, którego celem jest wizja lokalna w siedzibie firmy i potwierdzenie informacji złożonych w aplikacji, Zarząd ocenia kandydata. Sugerowana czterostopniowa ocena:

  4 - przekroczył oczekiwania

  3 – zgodnie z oczekiwaniami

  2 – sprostał części oczekiwań

  1 – poniżej oczekiwań

  Waga ocen odnoszących się do punktu 3 i 4 §10 statutu:  po 50%.

 3. Zarząd rozsyła do członków OFBOR rekomendację w oparciu o ocenę sugerowaną w pkt.2. 4. Decyzję o przyznaniu członkostwa Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały, po zebraniu pisemnych opinii co najmniej dwóch trzecich liczby Członków.
 
gora